Vedtægter for Sangkoret Frejdig


§1 Navn og hjemsted

Sangkorets navn er Sangkoret Frejdig, der blev stiftet den 13. september 1912 og har hjemsted i Brønderslev by.

§2 Formål

Det er sangkorets formål at dyrke korsang med såvel flerstemmige som unisone sange under ledelse af en kyndig dirigent, som ikke nødvendigvis er medlem af sangkoret.

Sangkoret Frejdig underholder med sine sange for svagt stillede og syge medborgere på plejehjem, sygehuse og lignende institutioner.

Sangkoret optræder også ved private begivenheder mod betaling, som aftales med sangkorets ledelse.

Der lægges vægt på et godt kammeratskab og hyggeligt samvær.

§3 Medlemmer

Sangkoret Frejdig er et mandskor, som optager medlemmer med en rimelig sangstemme, og ved optagelsen vurderes det ved sangprøve, hvilken korstemme medlemmet skal grupperes i.

Der kræves ingen nodekendskab.

Medlemmer med mere end 2 måneders kontingentrestance kan slettes som medlem.

§4 Bestyrelse

Sangkoret ledes af en bestyrelse på fem medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen.

Suppleanter tiltræder bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem får varigt forfald eller udtræder af sangkoret. Ved indtrædelse af suppleanter tiltræder 1. suppleanten først.

§5 Programudvalg

Programudvalget består af sangkorets dirigent og arkivar samt
2 medlemmer.

De 2 medlemmerne vælges for to år ad gangen.

Programudvalget sammensætter et bredt udvalg af sange til det primære repertoire, som sangkoret skal være fortrolig med at synge, når det optræder.

§6 Festudvalg

Festudvalget består af 3 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen.

Festudvalget tilrettelægger sangkorets festlige arrangementer.

§7 Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i april.

Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det, eller 35 % af medlemmerne kræver det.

Der indkaldes til generalforsamling mindst 14 dage forinden afholdelse. Indkaldelsen sker til medlemmerne ved skriftlig bekendtgørelse.

Kun medlemmer, som ikke er i restance til sangkoret, har stemmeret.

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag vedtages ved simpelt flertal blandt de fremmødte.

Dagsordenen skal minimum indeholde følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kassererens beretning.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 6. Valg af 2 suppleanter.
  Suppleanten med flest stemmer er 1. suppleant, og den med næst fleste stemmer er 2. suppleant. Ved fredsvalg trækker suppleanterne lod om rækkefølgen. Suppleanter er på valg hvert år.
 7. Valg af revisor.
  Der er 2 revisorer, som skiftevis er på valg.
 8. Valg af medlemmer til programudvalget.
 9. Valg af medlemmer til festudvalget.
 10. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 11. Eventuelt.

Sekretæren udarbejder et referat af generalforsamlingen. Referatet tilgår alle medlemmer og sangkorets dirigent.

§8 Kontingent og økonomi

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og opkræves af kassereren.

Ud over kontingentet kan sangkoret skaffe sig indtægter ved at underholde ved arrangementer mod betaling, ved donationer og ved at søge tilskud fra private og offentlige fonde.

Regnskabsåret er fra den 1. april til den 31. marts.

§9 Sangkorets opløsning

Sangkoret Frejdig kan kun opløses ved et rettidigt indkommet forslag til dagsordenen til en generalforsamling, og ved at 75 % af deltagerne stemmer for.

Ved opløsning af koret overgår korets midler til velgørenhed.

§10 Vedtægter vedtaget

Tidligere vedtægter og bestemmelser annulleres ved denne vedtægt, som er vedtaget på Sangkoret Frejdigs generalforsamling

 

Brønderslev den 28. september 2015

Redaktionelle ændringer 11. april 2016

­­­____________________________
Jørn Bækgaard

­­­___________________________
Jørgen Jensen

_______________
Jens Høygaard

___________________
Tonny Bistrup

_______________
Lars J. Nielsen